บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานมากว่า 24 ปี โดยมีผลงานจำนวนมากทั้งด้านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบกำจัดขยะ และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  การควบคุมงานก่อสร้างทางด้านระบบสิ่งแวดล้อม